องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


รณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 และ บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลุบคา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๑ และ หมู่ ๖ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ และ บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยแผนปฏิบัติการของอบต.หลุบคา ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทุกหมู่บ้าน ต้องมีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕๐% พร้อมนี้ตำบลหลุบคาได้รับเกียรติจากท่านสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานของอสม. ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในการจัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะ มีหลุมขยะเปียก ทุกโรงพยาบาล ๑๕ แห่ง , รพสต. ๑๐๒ แห่ง และบ้านของอสม. ๒๔,๒๔๓ ครัวเรือน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10