องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร และประชาชนในชุมชน รักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ โดยการบำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อฟื้นฟู สร้างความสมดุลของธรรมชาติ ตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08