องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรม การปลูกรักษาทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่  8  กันยายน   2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การปลูกรักษาทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  2565  วัตถุประสงค์  เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติและคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาพันธุ์พืชที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ ให้คงอยู่  เพื่อปลูก รักษา และขยายพันธุ์พืชที่หายาก และพันธุ์พืชในท้องถิ่น   และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน  โดยปลูกต้นไม้ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา จำนวน  16  ชนิด  รวม  50  ต้น  ได้รับเกียรติจากนายประมวล  สูงภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นประธานในพิธี  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาอบต. และ ประชาชนทั่วไป

2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-12