องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9


วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านเหล่ากาดย่า ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) โดยทำความสะอาดฉีดล้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9 ต.หลุบคา

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27