องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ป


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.หลุบคา และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ออกจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน โดยระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2565  ซึ่งวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ออกประชาคมในพื้นที่ บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 มีประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 80 คน

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27