องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รณรงค์ส่งเสริมและปรับปรุงจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน/หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต. และชมรมอสม. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  10 ตำบลหลุบคา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รณรงค์ส่งเสริมและปรับปรุงจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน

ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนและเด็ก  เยาวชน ในการคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม คัดแยกขยะอันตราย เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ประชาชน เด็กเยาวชน  จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  โดยแผนออกรณรงค์ตามโครงการฯ  ในระหว่างวันที่  13 - 24  มิถุนายน  2565  ของพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10  และโรงเรียนใขเขตพื้นที่ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  และได้ออกติดตามงานกองทุนขยะรีไซเคิลในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย

2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-11