องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและกระจายทรายอะเบรท กำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต. และชมรมอสม. หมู่ที่ 1-10 ตำบลหลุบคา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและกระจายทรายอะเบรท กำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัย  ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้รณรงค์แจกแผ่นพับประาชสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยแผนออกรณรงค์ตามโครงการฯ   ในระหว่างวันที่  13 - 24  มิถุนายน  2565  ของพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10  ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-11