องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการดังกล่าวแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 12 วรรคห้า ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงออกคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561