องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรม "ร่วมด้วยช่วยกัน"


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ โดยทีม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกพื้นที่สอบเคส คุณยายสร้อย  คุณฑะวงค์  หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแล ผลกระทบจาก COVID-19