องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) เดือน พฤศจิกายน 2562


ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  เวลา  08.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตตำบลหลุบคา ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล อสม. ประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  (Big Cleaning Day)  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา และบริเวณสองข้างทางของถนนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของพื้นที่ตำบลหลุบคา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการจังหวัดสะอาด