องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ร่วมกับ  ศป.ปส.อำเภอแก้งคร้อ  ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26  มิถุนายน  2562  ภายใต้กรอบแนวคิด  มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดภัยยาเสพติด   การต่อต้านยาเสพติดโลก