องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมบุญปลงขวัญข้าว ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว และบุญปลงขวัญข้าว ประจำปี 2561


วันที่  ๒๑  ธันวาคม   ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ  ส่วนราชการ  ภาคประชาชน และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหลุบคา   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญปลงขวัญข้าว  ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว และบุญปลงขวัญข้าว ประจำปี  2561  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลหลุบคา  เพื่อรณรงค์ให้ชาวนาในตำบลหลุบคาอนุรักษ์วิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสร้างการเรียนรู้  ปลูกฝังแก่คนรุ่นหลังให้เข้าใจถึงการทำงานร่วมกันและซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของไทย  อีกด้วย