องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ  ส่วนราชการ  ภาคประชาชน และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหลุบคา   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว และบุญปลงขวัญข้าว ประจำปี  2561  ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  แปลงข้าวสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลหลุบคา  เพื่อรณรงค์ให้ชาวนาในตำบลหลุบคาอนุรักษ์วิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรสร้างความรักความสามัคคีอันดีระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตในการผลิตข้าวของชาวนาและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวนาในการจ้างแรงงานในการทำการเกษตร อีกด้วย