องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 
ประจำปี  2561  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์สระฝายแดง  บ้านโสกหว้า  หมู่ที่  7  ตำบลหลุบคา  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในการดําเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อม  และเพื่อให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ที่ดินในพื้นที่ตำบลหลุบคาได้รู้จักหญ้าแฝก  และเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน ในพื้นที่ตำบลหลุบคา สู่ความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน