องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(ขยะ) ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา  ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้(ขยะ) ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี  2561  ให้กับประชาชนในตำบลหลุบคา  ในวันที่   13  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนได้รับความรู้และมีความตระหนักเห็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย