องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ร่วมกับ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา  และผู้นำชุมชน  ในตำบลหลุบคา  ทั้ง  10 หมู่บ้าน  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา หมู่บ้านสะอาด และจังหวัดสะอาด  ตามแนวทางประชารัฐและหลักการ  3RS  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี  2561   ในวันที่   5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561