องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ร่วมกับ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา  และภาคประชาชน ในตำบลหลุบคา  ทั้ง  10 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี  2561  ในวันที่   5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญประโยชน์จากการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  และรวมพลังสามัคคีในชุมชนนำรายได้จากการขายขยะไปสมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลในชุมชนแต่ละชุมชน