องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี 2561 ในวันที่  3 สิงหาคม 2561 เพ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี 2561 ในวันที่  3 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ประชาชน และชุมชนตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย และมีการนำกลับมาใช้ประโยชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกมาทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน  อีกทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด้วยความสามัคคี  และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน  ให้กับกลุ่มแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหลุบคา  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลหลุบคา