องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.),เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก


วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายสมพงษ์  บุญทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.),เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นายกฤษณพงษ์  นกชัยภูมิ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ (สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ) 2. นายชาญวิทย์  ดวงแสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ) และ 3. นายสมพงษ์  บุญทัน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 เขต 10 หน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  120 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประจำศูนย์ปฎิบัติงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน