องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)


วันที่ 15 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดย นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.หลุบคา ได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชนา จรโคกกรวด งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด ร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) จำนวน 7 ราย ณ บ้านโคกไพรวัน ม.2