องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาตตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance


วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาตตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา