องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


รางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบคา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564