องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)


วันที่  22  มิถุนายน  2564  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  และประชุมประชาคม  (ระดับตำบล)  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  4  โดย  นายมงคล  เกิดมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้มอบหมายให้  นายสมาน  เหล่าสีคู  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เป็นประธานดำเนินการประชุม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  22  คน  ประชาคมระดับตำบล  จำนวน  38  คน