องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดประชุมปรึกษาหรือเพื่อเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดย นายก อบต.หลุบคา มอบหมายให้ นายสมบัติ โฉมทอง และนายสมาน เหล่าสีคู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา