องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยการจัดการขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หลุบคา (กลุ่มอสม.บ้านโนนดินหอม)


วันที่  10  สิงหาคม   2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา  และชมรม อสม.บ้านโสกหว้า  หมู่ที่ 7  ตำบลหลุบคา  ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อโดยการจัดการขยะด้วยหลัก 3RS  ตามโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  โดยการจัดการขยะ   ปีงบประมาณ  2563  โดยท่านผู้ใหญ่บ้านโสกหว้าได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่ออื่น เช่น โรคอุจาระร่วง  โรคฉี่หนู ฯลฯ
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคอุจาระร่วง  โรคฉี่หนู ฯลฯ
3. เพื่อสร้างความตะหนักในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3RS คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ แยกขยะตามประเภท และกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน
5.เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด รักษ์สิ่งแวด ผ่านภาคีเครือข่าย บ้านวัด โรงเรียน และส่วนราชการ
          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563