โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567

  รำบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 และบ้านโนนดิน หมู่ที่ 8