โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ ที่ 4)

  โครงการบำรุงและรักษาต้นไม้สอง ไหล่ทางในตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)

  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ ที่ 3)

  กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (big cleaning day) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5

  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 และบ้านโนนดิน หมู่ที่ 8

  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 และบ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7