ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร [ 28 มิ.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน [ 8 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง [ 1 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-EIT [ 21 มี.ค. 2567 ]
...........................................................................................