วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งสมาชิก อปพร. องคืการบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนัักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ? 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ สายนานายสมจิตร - นานายสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ รอบฌาปณกิจสถานบ้านห้วยหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายสี่แยกบ้านายสมควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง