วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ (สายบ้านโคกไพรวัน - ฝายครูเจ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ (๗ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหรส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้าย โครงการวันไหว้ครู ของ ศูนย์พัฒนาเด็กล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหลุบคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง