วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ ๒ ระบบ บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างย้ายหอถังประปาพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ ๒ ระบบ บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างิติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมระบบสูบน้ำ ๒ ระบบ บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๔๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อชุดที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง