วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะแยกประเภท ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิโมเดล ๑ ท้องถิ่น ๑ CBTx แนวทางดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง