องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา (พ.ศ.2559-2561)

          องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา     ภายในเขตพื้นที่ขององค์การให้มีศักยภาพ  เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน   โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก  โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   เพราะเราเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ  ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  พิจารณาปัจจุบันและมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  จึงกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ไว้ดังนี้

 

  ชุมชนเข้มแข็ง  เพิ่มผลผลิตการเกษตร 

พัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นชีวิตแบบพอเพียง

 

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่  2 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่   3  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

พันธกิจที่   4   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

พันธกิจที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน