องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด
 
 
นายสมพงษ์  บุญทัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-5486101
นางสาวมะลิวรรณ  พานตะศรี
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
095-6094874
   
  นางสาวฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า  
  หัวหน้าสำนักปลัด
081-7392069
 
   
นายอัครินทร์ ผลเสนอง นายนิกร ไมขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-8755421
เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
081-7574569

     
 นางสาวเบญจวรรณ  พิลาสา
 นางสาวสุภารัตน์  ประเสริฐชัย
นายทศพล กึกก้อง
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
084-794-8912
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
088-2965594
 พนักงานขับรถดับเพลิงพร้อมกระเช้า
-

 
นายเภชา พะนะลาภ นายอ๊อด  พื้นดอนเค็ง
 นายประยงค์  บำรุงภูมิ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
-
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
087-0658264
พนักงานประจำรถขยะ
-
 

 นายทองใบ  โพธิ์ใต้
 นายคมสันต์  ทองวิเศษ
นายอ่อนจันทร์  ร้อยบาท
พนักงานประจำรถขยะ
-
 พนักงานประจำรถขยะ
-
พนักงานประจำรถขยะ
-