วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสนามในการแข่งขันกีฬา พิธีเปิด-ปิด และทำความสะอาดสนาม จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ชุดรับแขก โครงการแข่งขันกีฬา หลุบคาเกมส์ สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬา หลุบคาเกมส์ สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการการแข่งขันกีฬา หลุบคาเกมส์ สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงรณรงค์และป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายฝายหินแตก-โสกหอย) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-09 สายบ้านหลุบคา - บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-16 หมู่ที่ ๙ สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะโคกหนองแต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)