วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ร. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหลุบคา และศูนย์พั์นาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โครงการส่งเสริมทัตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงพื้นที่โดยการถมดิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหลุบคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง