วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๘๑๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา จากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๓๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปฝาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง