วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าเกษตร (สายรอบวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ ๖ (สายบ้านนางดงพอง - ห้วยอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง