วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๑๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กล็ก ๑ แห่ง ในเขตตำบลหลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (รหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกร์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามโครงการเลื้อกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด - ๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Cassette (Saliva Nasal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการเลือกตั้ง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้ง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์อำนวยการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง