วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายประสาน - โรงเรียนโนนศิลา - เหล่าเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง