องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม

สภา อบต.
 
 
นายสลิต  หาญอาสา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
089-996-7679
   
นายจรัส  สร้อยเปราะ นายสมพงษ์  บุญทัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
097-963-8087
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
088-548-6101
 
   
นายเอกรงค์  ชำนาญ - รอบันทึกข้อมูล -  นายไพทูล  บรรดาศักดิ์ นายจันทร์ธร  นามมูลลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1
087-871-6042
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
086-267-1359      082-157-3154
       
นายลือชัย  พงษ์สุพรรณ นายสายฝน  คนบุญ นายหนูกัน  กำเนิดศรี  - รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
093-558-5360     086-262-8379
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
081-071-6405                      
       
นายบุญเฮียง  เพียรไทยสงค์ นายนครินทร์  อุทัยบันเทิง นางอุบล  เกิดมงคล นายฉลาด  เทพจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
080-160-5855      087-877-2387
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
084-039-1279       081-725-1159
       
นายเชิดพงษ์  นากร นายคำสิงห์  เหล่าโยนขาม นายภานุวัฒน์  พรรณขาม นายสักขี  ตระกูลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
085-024-4981     085-207-3982
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
098-340-9691      082-133-3574
       
นายสง่า  พงษ์สะพัง นางทองใส  ประสีระเก นายนุชิต  กอมยี้  นายชาญชัย  โชคบัณฑิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
085-015-5057      082-137-7542
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
081-368-6065    085-753-1673