องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ประมาณ  10  กิโลเมตร  ตามทางหลวง รพช.  ชย  11015  (สระแต้ หนองผักหลอด)  โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  201  (ชัยภูมิ ชุมแพ)  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านห้วยหวาย ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

¯   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

            ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองสังข์      อำเภอแก้งคร้อและตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว

            ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลหนองไผ่              อำเภอแก้งคร้อ                          จังหวัดชัยภูมิ

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลบ้านแก้ง              อำเภอแก้งคร้อ                          จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลหลุบคา/หนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ                            จังหวัดชัยภูมิ

¯   เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.  บ้านหลุบคา                             หมู่ที่ 1

2.  บ้านโคกไพรวัน                         หมู่ที่ 2

3.  บ้านเลิงทุ่ม                              หมู่ที่ 3

4.  บ้านโนนศิลา                            หมู่ที่ 4

5.  บ้านภูดิน                                หมู่ที่ 5

6.  บ้านเหล่าเกษตร                        หมู่ที่ 6

7.  บ้านโสกหว้า                            หมู่ที่ 7

8.  บ้านโนนดินหอม                       หมู่ที่ 8

9.  บ้านเหล่ากาดย่า                        หมู่ที่ 9

10.  บ้านห้วยหวาย                         หมู่ที่ 10