องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรมตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2560


วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้ผู้นำชุนชนด้านศาสนาและวัฒนธรรมตำบลหลุบคา ได้มีโอกาสเรียนรู้สร้างความเข้าใจและวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสามารถนำความรู้จากประสบการณ์ในสิ่งที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตำบลหลุบคาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ
คณะผู้นำทางศาสนา 10 หมู่บ้าน จำนวน 80  คน