องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตามรอยพระราชดำริ ตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2560


โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตามรอยพระราชดำริ ตำบลหลุบคา
ประจำปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ฝึกประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
กลุ่มสตรีตำบลหลุบคา จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 45 คน