องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายพาหะของไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน,อสม.ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน สถานศึกษา,วัด และสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นเพาะพันธ์ุของยุงลาย